Titoktartási nyilatkozat

Széles Anikó egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Bartók Béla utca 13/B 4/1; adószám: 66790592-1-31; Nyilvántartási szám: 39117882) – a továbbiakban: „Titoktartásra kötelezett” –,

1.) Kötelezettséget vállal arra, hogy teljes együttműködésük során mindenkori Megbízójával, valamint annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott és rendelkezésére bocsátott valamennyi tényt, körülményt, adatot, információt, szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezel, senkinek semmilyen körülmények között azokról nem beszél, továbbá semmilyen médiumon keresztül nem teszi közzé a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül.

2.) Tudomásul veszi, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

3.) Bizalmas információ az, amely a közlő felet leszámítva nem ismert széles körben; valamint mindazon információ, terv, adat, tény, megoldás fejlesztés, folyamat, eljárás, know-how, fejlesztési terv vagy egyéb anyag, különösen bármely üzleti, kereskedelmi vagy technikai információ vagy adat, amit az egyik Fél hoz a másik Fél tudomására, és amelyet a közlő Fél Bizalmas Információként jelölt meg.

4.) Nem tekintendő Bizalmas Információnak az olyan információ és anyag, amely
a) a Közlő fél és az általa felhatalmazottakon kívül széles körben ismertté válik (kivéve, ha ez a jelen Nyilatkozat megszegésével történik),
b) amelyet a Közlő fél információjától és anyagaitól függetlenül a másik Fél jogszerűen saját maga fejleszt ki,
c) bármelyik Fél olyan harmadik személytől szerez jogszerűen, aki maga is jogszerűen szerezte azt,
d) melyet később a Közlő fél nyilvánosságra vagy a nagyközönség tudomására hoz,
e) amely köztudomású.

5.) Titoktartásra kötelezett kijelenti, és tudomásul veszi, hogy Partner tevékenységének sikere szigorú titoktartást igényel. Titoktartásra kötelezett kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy az üzleti és bizalmas információk a jelen titoktartási kötelezettség részét képezik, mivel azoknak titokban tartásához Partnernek gazdasági és piaci érdeke fűződik, és nyilvánosságra kerülésük súlyosan veszélyeztetné mindkét Fél piaci sikereit.

6.) Titoktartásra kötelezett kijelenti, és kötelezettséget vállal arra, hogy sem közvetve, sem közvetlenül nem publikálja, nem publikáltatja, semmilyen módon nem teszi közzé, nem bocsátja a nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi a részére átadott egyetlen dokumentumot sem.

7.) Titoktartásra kötelezett tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség alá eső információknak Partner érdekkörén kívül eljáró, bármely harmadik személlyel való – akár csak szóbeli, vagy interneten keresztül történő – közlése, illetve Partner érdekkörén kívül eljáró harmadik személy részére bármely módon történő hozzáférhetővé tétele is a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

8.) E titoktartási kötelezettség nem terjed ki Titoktartásra kötelezett és a vele munka-, vállalkozói és/vagy munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyek közötti kommunikációra. Titoktartásra kötelezett ugyanakkor kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnését követően is.

9.) A jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek időbeli korlátozás nélkül érvényesek és köteleznek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.